Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen via 088 00 20 200 of mailen naar info@cbizz.nl.

Misbruik Policy voor internetgebruik

Internetgebruikers dienen zich in de eerste plaats te houden aan wettelijke bepalingen (zoals die onder meer zijn opgesteld om computercriminaliteit tegen te gaan). Verder bestaan er gedragsregels voor het gebruik van internet, de zogenaamde Net(et)iquette. De klanten van CBizz dienen zich voorts te houden aan de relevante bepalingen uit de Algemene Voorwaarden CBizz.

CBizz respecteert de vertrouwelijkheid van e-mail en andere vormen van communicatie via internet en ziet het slechts als haar taak om internetberichten van afzender naar bestemming te vervoeren, zonder acht te slaan op inhoud en frequentie. CBizz is hierdoor nooit partij in conflicten tussen afzender en bestemming. Afzender en bestemming dienen deze conflicten zelf op te lossen, eventueel via een daartoe bevoegde autoriteit, zoals justitie. Uitzondering daarbij is als het gaat om een klant van CBizz die kennelijk in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden. CBizz zal persoonlijke gegevens van haar klanten niet doorgeven aan derden tenzij een bevoegde instantie daarom verzoekt. CBizz streeft naar een juridisch juiste, adequate, redelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze van omgang met haar klanten.

Voor de gedragingen van haar klanten op internet heeft CBizz alleen een indirecte verantwoordelijkheid. Voor gedragingen van derden is CBizz niet verantwoordelijk. Klachten over de gedragingen van die derden dienen bij de desbetreffende internetprovider of andere organisatie neergelegd te worden. CBizz heeft ten behoeve van de internetactiviteiten van haar klanten slechts de rol van ‘doorgeefluik/distributeur’ en kan niet direct verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van berichten en andere uitingen van die klanten. De klanten zelf zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Strafrechtelijke zaken zijn de taak van straforganen als de politie. Hiervoor dient u aangifte te doen bij de politie. CBizz zal daarbij indien nodig op verzoek van politie/justitie meewerken aan het onderzoek.

CBizz heeft niet de verplichting om ontoelaatbare gedragingen van haar klanten actief op te sporen. Betrokkenen zullen zelf het initiatief moeten nemen om een gefundeerde en gemotiveerde klacht in te dienen via de klachtenprocedure. CBizz fungeert daarbij als meldpunt en zal volgens de hier omschreven klachtenprocedure reageren. Anders ligt het wanneer de gedragingen van klanten de normale bedrijfsvoering van CBizz verhinderen of verstoren en daardoor andere klanten last bezorgen en CBizz extra kosten moet maken. CBizz kan in zulke gevallen rechtstreeks contact opnemen met de veroorzaker zonder dat er klachten binnenkomen van anderen. CBizz is gerechtigd een schadevergoeding te vorderen in verband met extra (arbeids)kosten.

Deze handelswijze zal worden aangepast als de omstandigheden of ontwikkelingen dat vereisen. Voor vragen en/of opmerkingen n.a.v. (vermeend) internetmisbruik, kunt u zich richten tot misbruik@cbizz.nl.